ÇALIŞMA ALANLARI

ÇALIŞMA ALANLARI

Hukuki Danışmanlık

Tüzel kişiler ve gerçek kişilerin, gerek kurum içi işlerinde gerekse üçüncü kişilerle ilişkilerinde ortaya çıkabilecek hukuki problemlerin önceden önlenmesi bakımından danışmanlık,

Kurumların hukuki problemlerinin çözümüne yönelik anlaşmalı avukatlık.

Gayrimenkul Hukuku

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin düzenlenmesi,

6306  sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun (gecekondu dönüşüm kanunu) ile ilgili problemlerin çözümlenmesi,

Satış vaadi sözleşmesi düzenlenmesi ve satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ile tescil davaları,

Hata, hile, tehdit, mirasçıdan mal kaçırma ve sair sebeplerle açılacak tapu iptali ve tescil davaları,

Müdahalenin önlenmesi davaları,

İzale-i şüyuu (ortaklığın giderilmesi) davaları ve bu dava sonucunda yapılan satış (ihale) nin iptali davası,

Kadastro tespitine itiraz (2b) ve benzeri davalar,

Gayrimenkul alım-satım işlemlerinde hukuki yardım ve danışmanlık.

Medeni Hukuk

Boşanma davaları ile maddi manevi tazminat ve nafaka davaları, mal rejiminden kaynaklanan ortak malların tasfiyesine ilişkin davalar,

Velayetin düzenlenmesi davaları,

Nüfusta kayıt düzeltilmesi, ad (isim) soyadı değiştirilmesi ya da düzeltilmesi, yaşın düzeltilmesi davaları,

Vasi tayini(atanması), vesayetin yeniden düzenlenmesi davaları,

Veraset ilamı (mirasçılık belgesi) alınması,

ve  Medeni Kanun’dan kaynaklanan diğer davalar.

İcra Hukuku

Bir avukatın takip ettiği her dava sonunda verilen karar (ilam,hüküm) gereğinin yapılması, kararın uygulanması; icra hukukunu ilgilendiren farklı bir çalışmayı gerektirir. Bu kapsamda yapılacak çalışmalar (ilamların icrası) ile ilgili icra takibi açılması ve gerekli olması halinde istirdat (ödenenin  geri alınması) davası açılması.

Kambiyo senetleri (bono, çek, poliçe) ile ilgili icra takipleri ve bu takiplere itiraz halinde açılacak alacak, menfi tespit, istirdat(geri alma) ve sair davalar.

Senetsiz alacaklarla ilgili icra takipleri ve  bu takiplere itiraz halinde açılacak alacak, menfi tespit, istirdat (geri alma) ve sair davalar.

Kiralananın boşaltılması (kiracının tahliyesi) ile kira bedellerinin tahsili amacıyla açılacak icra takipleri ve tahliye davaları.

İcra müdürlüklerinde yapılan satışlara (ihalelere) itiraz, ihalenin iptali davaları.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Aktin feshi,

Kıdem tazminatı ve sair işçi alacaklarından kaynaklanan davalar,

İşe iade davaları,

İş hukuku mevzuatından kaynaklanan diğer davalar.

Borçlar Hukuku

Borçlar kanunundan doğan alacak davaları, kira ilişkisinden ve diğer sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili davalar.

Milletler Arası Hukuk

Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizine ilişkin davalar.

Mevzuatın gerektirdiği diğer davalar.

Ceza Hukuku

Ceza mevzuatından doğan ceza davaları ve bunlarla bağlantılı tazminat davaları.